Selecteer een pagina

Algemene voorwaarden

Versie 2023.01
Voor dienstverlening door psychodynamisch kindercoach en pedagoog Jeannine Lenssinck, eigenaar van Gezinspraktijk BloomUp hierna te noemen Gezinspraktijk BloomUp.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle mondelinge en schriftelijke offertes en overeenkomsten van of met Gezinspraktijk BloomUp en alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard. Tijdens het intakegesprek wordt naar deze algemene voorwaarden verwezen. Na het aangaan van de overeenkomst gaat u automatisch akkoord met de algemene voorwaarden.

1. Algemeen
Jeannine Lenssinck, kinder- en gezinscoach en pedagoog van Gezinspraktijk BloomUp te Harmelen staat ingeschreven onder KVK nummer: 82382255.
Gezinspraktijk BloomUp richt zich op kortdurende begeleiding van kinderen in de leeftijd van 5 tot 18 jaar en ouders. De gesprekken zullen meestal plaatsvinden in mijn praktijkruimte of op een andere gewenste locatie. Een kennismakings-of intakegesprek kan indien gewenst ook bij ouders thuis plaatsvinden of op school.
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
1. opdrachtgever: de partij die opdracht geeft; ouder(s), school, coachee vanaf 16 jaar
2. coachee: het kind of de ouder
3. opdrachtnemer: Gezinspraktijk BloomUp

2. Annulering en opzegging
1. Het bij verhindering annuleren of verzetten van een afspraak kan kosteloos binnen 24 uur voor aanvang. Het liefst telefonisch, maar kan ook per app of e-mail.
Hierna worden de volledige kosten voor een coachingsessie in rekening gebracht. Bij ziekte gaarne overleg.
2. Opdrachtgever, coachee (vanaf 16 jaar) en opdrachtnemer kunnen te allen tijde de overeenkomst opzeggen. Opzegging dient schriftelijk aan de wederpartij te worden meegedeeld. Maakt de opdrachtgever gebruik van het voordeelpakket, dan is er kans op extra kosten in de vorm van een verrekening.

3. Tarieven
Gezinspraktijk BloomUp werkt met pakketprijzen voor particuliere coaching.
Kindercoachingpakket bestaat uit een gratis intakegesprek, 5 psychodynamische coachsessies van 60 minuten per sessie en een evaluatiesessie (met ouders erbij) voor een totaalbedrag van €475,- excl. eventuele reiskosten.
Oudercoachingpakket bestaat uit een gratis intakegesprek en 5 psychodynamische coachsessie van 75 minuten per sessie voor een totaalbedrag van €400,- excl. eventuele reiskosten.
Gezinspraktijk BloomUp maakt een pakket op maat voor basisscholen en het voortgezet onderwijs.
Het boeken van losse sessies is ook mogelijk. Een kindercoach sessie van 60 minuten: €75,-. Een oudercoach sessie van 75 minuten: €90,-

De vermelde bedragen zijn exclusief BTW. Coachen is vrijgesteld van BTW. Tariefwijzigingen worden minimaal 1 maand vooraf aangekondigd op mijn website.
Reiskosten zijn vanaf 2023 wettelijk vastgesteld op €0,21 per kilometer
Tussentijds kort overleg met de ouder(s)/verzorger, telefonisch of per mail, is bij de begeleiding inbegrepen. Mocht er meer tijd nodig zijn dan wordt er een nieuwe overeenkomst gemaakt. De kosten worden niet vergoed door de zorgverzekeraar.

4. Betalingsvoorwaarden
1. Na iedere afspraak ontvangt u een factuur die binnen 14 dagen wordt voldaan. Pakket op maat ontvangen een tussentijdse- en eindfactuur.
Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Het bedrag dient overgemaakt te worden op rek.nr: NL90RABO 0199436061 t.n.v. Gezinspraktijk BloomUp onder vermelding van het factuurnummer.
2. Alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso-)kosten, die Gezinspraktijk BloomUp maakt als gevolg van de niet-nakoming door opdrachtgever van diens betalingsverplichtingen, komen ten laste van opdrachtgever.

5. Aansprakelijkheid
Gezinspraktijk BloomUp werkt oplossings- en toekomstgericht, zonder de oplossing of het resultaat te garanderen. Een coachee zal zichzelf verder ontwikkelen in zijn/haar eigen proces in zijn/haar eigen tempo. Ik ben niet aansprakelijk voor eventuele directe of indirecte schade of letsel voortvloeiende uit, of in verband met, de geboden diensten, tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Gezinspraktijk BloomUp. Vergoeding kan nooit meer bedragen dan de dekkende vergoeding volgens de aansprakelijkheidsverzekering van Gezinspraktijk BloomUp. Wanneer de hulpvraag buiten mijn expertise ligt, zal ik met de coachee en diens ouder(s)/ verzorgers meedenken en zo nodig en indien gewenst doorverwijzen naar andere professionals uit mijn netwerk.

6. Verplichtingen
Gezinspraktijk BloomUp is oplossingsgericht zonder resultaat te kunnen garanderen. Zij zal haar werkzaamheden naar beste inzicht en vermogen verrichten en daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen die van een kinder- en gezinscoach/ pedagoog verwacht mag worden.

7. Begeleiding kinderen t/m 16 jaar
Gezinspraktijk BloomUp is gehouden aan de wettelijke regeling dat voor kinderen onder de 16 jaar geldt dat beide gezaghebbende ouders akkoord moeten gaan met de begeleiding. De handtekening van beide ouders is dus noodzakelijk.

8. Vertrouwelijkheid
Gezinspraktijk BloomUp verplicht zich tot geheimhouding van alles wat is besproken tijdens of in het kader van een coachingsessies tenzij een wettelijke plicht rond bekendmaking geldt.

9. Regels rond afspraak
In de praktijk van Gezinspraktijk BloomUp is geen wachtruimte aanwezig. Dit betekent dat de ouder het kind brengt en na afloop van de sessie op de afgesproken tijd weer ophaalt. Als de ouder/ verzorger erop gesteld is tijdens de sessie aanwezig te zijn, kan dit alleen met goedkeuring van de coach/ pedagoog. Als de ouder/ verzorger het pand verlaat dient hij/zij telefonisch bereikbaar te zijn. Na de sessie is er kort de gelegenheid voor de ouder/ verzorger om te zien wat het kind heeft gedaan of gemaakt. Na een aantal afgesproken sessies ontvangt de opdrachtgever het eindverslag waar de vorderingen van het kind in staan vermeld.

10. Gesprekken met derden
Gezinspraktijk BloomUp staat open voor mogelijkheid tot een gesprek met derden. Dit kan een familielid zijn, andere hulpverlener of onderwijzend personeel zijn. In de meeste gevallen wordt dit gesprek als sessie gezien en zijn daar in overleg extra kosten aan verbonden.

11. Vermoeden van kindermisbruik, kindermishandeling of huiselijk geweld
Als Gezinspraktijk BloomUp gegronde redenen heeft om aan te nemen dat sprake is van kindermisbruik, kindermishandeling en/of huiselijk geweld en er met de opdrachtgever hierover geen gesprek mogelijk is, meldt zij dit bij het advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling.

12. Verslaglegging en archivering
Gezinspraktijk BloomUp is niet wettelijk verplicht om de consulten in zijn geheel vast te leggen. Daarentegen zal zij wel een privédossier per coachee aanmaken en archiveren voor haar eigen administratie.

13. Klachtenprocedure
Gezinspraktijk BloomUp zal alles in het werk stellen om kind- en of ouder goed te begeleiden. Echter kan het voorkomen dat u toch een klacht heeft. Wanneer uw kind of uzelf rechtstreeks in zijn belang is getroffen door een handeling van Gezinspraktijk BloomUp, kan over die handeling een klacht worden ingediend door u als ouders/verzorgers. Wanneer u uw klacht met Gezinspraktijk BloomUp communiceert zal zij uiteraard haar best doen om voor u tot een bevredigende oplossing te komen.

Gezinspraktijk BloomUp is aangesloten bij Stichting Adiona, beroepsorganisatie voor kindercoaches. Wanneer u er niet samen met Gezinspraktijk BloomUp uitkomt, kunt u een beroep doen op de onafhankelijke klachtenfunctionaris van deze stichting.

Stichting Adiona
Prof. W.H. Keesomlaan 12
1183 DJ Amstelveen
info@adiona.nl
KvK-nr 50230255